ABBank đặt mục tiêu đạt 1.358 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020

So với năm 2019, kế hoạch lợi nhuận của ABBank tăng 10,5%. Dư nợ tín dụng dự kiến cũng tăng trưởng 10,5% trong khi huy động từ khách hàng... Read more »