Thủ tướng đồng ý tạm dừng lập Quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Bắc Vân Phong

Thời gian tạm dừng này kéo dài cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Read more »