PNJ muốn đầu tư thêm 100 tỷ đồng cho mảng chế tác trang sức

Vốn điều lệ công ty con PNJ sẽ được tăng từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng trong tháng 11. Read more »