Dầu Tường An năm 2020: Đặt kế hoạch doanh thu 4.558 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng, sáp nhập vào Tập đoàn KIDO

Mặc đại dịch Covid-19, Dầu Tường An vẫn đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 nhỉnh hơn 10% so với năm 2019. Và nếu nhìn vào Báo cáo tài... Read more »