10 kiểu người cực đáng ghét tồn tại trong lớp học, đặc biệt là kiểu số 2 và số 9

Với những kiểu người này, hành xử như vậy một hai lần thì vui đó nhưng lặp đi lặp lại không hay tý nào đâu. Read more »