Digiworld tăng trưởng 55% lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2020

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Digiworld đạt tổng doanh thu thuần 4.894 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, tăng lần lượt 45% và... Read more »