Doanh nghiệp được khấu trừ 30% chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vừa được ban... Read more »