Kustocem yêu cầu Coteccons họp ĐHĐCĐ bất thường trên cơ sở nào?

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông liên tục ít nhất 6 tháng hoặc tỷ... Read more »