Từ một VIP: Khi idol, người cổ vũ bạn sống tốt, không còn là một người tốt nữa

13 năm qua, mọi chuyện vẫn luôn như thế, hoặc ít nhất là chúng mình vẫn cảm thấy như vậy. Đáng ra mọi thứ nên là như vậy. Bọn... Read more »