Lãnh đạo Vietcombank xin giảm 20% thù lao trong năm nay

Thù lao của HĐQT và BKS Vietcombank dự kiến năm 2020 tối đa là 0,28% lợi nhuận sau thuế. Read more »