Gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2020 giảm 3,2% và tổng vốn đăng ký tăng 10,7%. Read more »